Projekty

Prevencia diskriminácie zdravotne znevýhodnených osôb na Slovensku

Hlavná aktivita projektu: Aktivity zamerané k zvýšeniu informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a spôsobom ochrany pred ňou.

Hlavné výstupy projektu: 

Osvetové prednášky, školenia, semináre a workshopy 

Obsahová náplň osvetových prednášok a workshopov 

4 hodinový workshop – všetky cieľové skupiny

1. Čo je a čo nie je diskriminácia
2. Antidiskriminačný zákon a jeho aplikácie v praxi 3. Sociálna spravodlivosť a rovnosť
4. Prevencia diskriminácie: formy a možnosti v praxi 

6 hodinový workshop – tréningový, s rozdelením účastníkov podľa príslušnosti k cieľovej skupine 

1. Komunikačné zručnosti v prevencii a eliminácii diskriminácie
2. Špecifiká jednotlivých cieľových skupín
3. Modelové situácie a preventívne aktivity pre jednotlivé cieľové skupiny ( v prípade jednotlivcov sebaobhajovanie ) 4. Metódy vzdelávania v ľudských právach ako forma prevencie diskriminácie
5. Využitie médií a tvorba príkladov dobrej praxe 

Odborné vzdelávanie, semináre/kurzy: 

• Trvá spravidla 1-2 dni a je realizované pre odbornú verejnosť
• Počet vzdelávacích aktivít pre jednu skupinu – max. 5 stretnutí.
• Minimálny počet účastníkov na jednom podujatí je 10 osôb.
• Maximálne oprávnený počet lektorov je 2 lektori súčasne, pričom minimálne jeden z lektorov musí mať aspoň 5 ročnú prax v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie
• Minimálne trvanie je 1 deň, teda 6 hodín, maximálne trvanie je 2 dni (12 hodín).

Obsahová náplň odborného vzdelávania, seminárov/kurzov: 

1. Antidiskriminačný zákon a jeho aplikácia v praxi
2. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
3. Zákon o zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím
4. Podnikanie osôb so zdravotným postihnutím
5. Integrácia zdravotne postihnutých do spoločnosti
6. Pomoc a podpora vo vzdelávaní a odbornom raste ľudí so zdravotným znevýhodnením 7. Občianska participácia v oblasti zdravotne znevýhodnených osôb
8. Príklady dobrej praxe v oblasti antidiskriminačného konania 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“,