Projekty

Prevencia diskriminácie zdravotne znevýhodnených osôb na Slovensku

Hlavná aktivita projektu: Aktivity zamerané k zvýšeniu informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a spôsobom ochrany pred ňou.

Hlavné výstupy projektu: 

Osvetové prednášky, školenia, semináre a workshopy 

Obsahová náplň osvetových prednášok a workshopov 

4-hodinový workshop – všetky cieľové skupiny

1. Čo je a čo nie je diskriminácia

2. Antidiskriminačný zákon a jeho aplikácie v praxi

3. Sociálna spravodlivosť a rovnosť

4. Prevencia diskriminácie: formy a možnosti v praxi

Modulové vzdelávanie v oblasti prevencie diskriminácie, Ústav na výkon trestu, Nitra

6-hodinový workshop – tréningový, s rozdelením účastníkov podľa príslušnosti k cieľovej skupine 

1. Komunikačné zručnosti v prevencii a eliminácii diskriminácie

2. Špecifiká jednotlivých cieľových skupín

3. Modelové situácie a preventívne aktivity pre jednotlivé cieľové skupiny (v prípade jednotlivcov sebaobhajovanie)

4. Metódy vzdelávania v ľudských právach ako forma prevencie diskriminácie 

5. Využitie médií a tvorba príkladov dobrej praxe 

Odborné vzdelávanie, semináre/kurzy: 

• Trvá spravidla 1-2 dni a je realizované pre odbornú verejnosť
• Počet vzdelávacích aktivít pre jednu skupinu – max. 5 stretnutí.
• Minimálny počet účastníkov na jednom podujatí je 10 osôb.
• Maximálne oprávnený počet lektorov je 2 lektori súčasne, pričom minimálne jeden z lektorov musí mať aspoň 5 ročnú prax v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie
• Minimálne trvanie je 1 deň, teda 6 hodín, maximálne trvanie je 2 dni (12 hodín).

Workshop "neZraniteľní/DAR" - expresívne terapeutické postupy

Obsahová náplň odborného vzdelávania, seminárov/kurzov: 

1. Antidiskriminačný zákon a jeho aplikácia v praxi

2. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

3. Zákon o zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím

4. Podnikanie osôb so zdravotným postihnutím

5. Integrácia zdravotne postihnutých do spoločnosti

6. Pomoc a podpora vo vzdelávaní a odbornom raste ľudí so zdravotným znevýhodnením

7. Občianska participácia v oblasti zdravotne znevýhodnených osôb

8. Príklady dobrej praxe v oblasti antidiskriminačného konania

Tento projekt realizujeme vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 

www.esf.gov.sk     www.employment.gov.sk     www.ludskezdroje.gov.sk