Lektori

Mgr. Ivan Moravčík

Absolvoval 5 ročné jednoobodové štúdium psychológie na FF UP v Olomouci. Od roku 2010 pracuje v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline ako psychológ, aktuálne na pozícii riaditeľa. Venuje sa nielen diagnostike, poradenstvu a prevencii zameranej na detskú a adolescentnú populáciu, ale zaoberá sa taktiež aj problematikou diskriminácie a extrémizmu. Pôsobí ako lektor pre organizácie vo verejnej a štátnej správe aj súkromnom sektore.

Mgr. Vlasta Paholíková, PhD.

je sociálna psychologička, doktorandské štúdium absolvovala na Filozofickej fakulte a úspešne ukončila na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Má za sebou rôzne formy experienciálneho učenia, pôsobila tiež ako dobrovoľníčka v Tanzánii v organizácii pre deti a mladých dospelých s mentálnym znevýhodnením. Výskumne spolupracuje s Centrom Memory, kde prostredníctvom kvalitatívnych metód skúma sociálne reprezentácie demencie na Slovensku. Venuje sa tiež témam medziskupinových vzťahov, empatii, stigme, dehumanizácii a diskriminácii.

Mgr. Ivana Klimentová, PhD.

vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Mateja Bela a sociálnu politiku spojenú so sociálnym poradenstvom na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda. Vo svojej praxi sa venuje sprevádzaniu a poradenstvu pre ľudí z vylúčených komunít, najmä pre ženy a deti zažívajúce násilie. Pracovala v rôznych sociálnych službách ako napr. Národná Linka pre ženy zažívajúce násilie, Bezpečný ženský dom, Poradne pre obete násilia. V súčasnosti je v psychodynamickom, psychoterapeutickom výcviku.

Mgr. art. Ľubomír Bukový, ArtD.

vyštudoval Vysokú školu múzických umení v odbore divadelné umenie a 3-ročný seminár so špecializáciou v oblasti pedagogiky divadelného umenia na Isola della Pedagogia v Benátkach, zameraný na dramaterapiu a tvorivú dramatiku v edukačnom procese.  Od roku 2007 sa venuje sociálnemu a dokumentárnemu divadlu. V roku 2019 založil inkluzívnu platformu 123artivist a od roku 2020 vedie projekt #stopdiskriminácii, zameraný na prevenciu a elimináciu diskriminácie na Slovensku.

Mgr. art. Magdaléna Komárová

V roku 2000 ukončila štúdium činoherného herectva na VŠMU, absolvovala stáž na Universidad de Santiago na Kube a neskôr sa venovala dramatoterapii a využitiu expresívnych prístupov v terapii, či samotného divadla pri práci so zraniteľnými skupinami. Viedla bezdomovecké divadlo Ježek a čížek v Prahe (neskôr DivaDno). Pracovala s ľuďmi s mentálnym hendikepom, s väzňami vo výkone trestu a s deťmi základných škôl na španielskom ostrove Lanzarote. Viedla vzdelávacie projekty programu Erasmus+, lektorovala medzinárodné akcie neformálneho vzdelávania a patrí k medzinárodnému združeniu Dobrodružný život (Adventure Life), kde je vo výcviku metódy Cesta hrdinu. 

Mgr. art. Patrik Krebs

Je absolventom VŠMU a od roku 2004 vedie Divadlo bez domova. Venuje sa divadelnej réžii a dramaterautickým postupom v divadelnom umení. Taktiež sa venuje vzdelávaniu v oblasti eliminácie diskriminácie voči ľuďom bez domova, ľuďom s telesným postihnutím, ľuďom s psychiatrickou diagnózou a iným zraniteľným osobám. Je organizátorom jediného festivalu bezdomoveckých divadiel na svete pod názvom ERROR. Pôsobí tiež ako učiteľ španielčiny a angličtiny. Žije v Bratislave.

Bc. Tomáš Kubiš

Vyštudoval sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2003 pôsobí v oblasti práce s rôznymi znevýhodnenými skupinami a jednotlivcami. Šesť rokov pracoval v o. z. Proti prúdu, kde sa okrem iného venoval individuálnej aj skupinovej práci s ľudmi bez domova. Od roku 2014 je členom organizačného a realizačného tímu Divadla bez domova, kde sa okrem umeleckej a komunitnej práce venuje aj projektovému manažmentu, medzinárodnej spolupráci či lektorovaniu rôznych aktivít neformálneho vzdelávania (tréningy, workshopy atď). Je členom medzinárodnej asociácie Adventure Life, kde sa aktívne zúčastňuje dlhodobého facilitátorského výcviku a vzdelávania v procese (tréningu) Cesta hrdinu podľa Paula Rebillota a asistuje facilitátorom a facilitátorkám pri sprevádzaní účastníkov a účastníčok týmto procesom/tréningom.

Miroslav Buľovský

je zakladateľom o.z. Parasport24, ktoré existuje od roku 2006. Venuje sa podpore ľudí s hendikepom, ktorí prostredníctvom rôznych projektov pomáhajú s nami iným. Spolupracuje so známymi osobnosťami spoločenského života a pomáha naprieč celým Slovenskom ľuďom, ktorí to potrebujú.Naše hlavné aktivity Parasport24 tour, Hudba bez Bariér, prednášky na stredných školách, Inkluzívna takshow o športe alebo Ako vnímať hendikep.