Lektorská skupina

Mgr. Vlasta Paholíková, PhD.

je sociálna psychologička, doktorandské štúdium absolvovala na Filozofickej fakulte a úspešne ukončila na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Má za sebou rôzne formy experienciálneho učenia, pôsobila tiež ako dobrovoľníčka v Tanzánii v organizácii pre deti a mladých dospelých s mentálnym znevýhodnením. Výskumne spolupracuje s Centrom Memory, kde prostredníctvom kvalitatívnych metód skúma sociálne reprezentácie demencie na Slovensku. Venuje sa tiež témam medziskupinových vzťahov, empatii, stigme, dehumanizácii a diskriminácii.

Mgr. Ivanka Klimentová, PhD.

vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Mateja Bela a sociálnu politiku spojenú so sociálnym poradenstvom na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda. Vo svojej praxi sa venuje sprevádzaniu a poradenstvu pre ľudí z vylúčených komunít, najmä pre ženy a deti zažívajúce násilie. Pracovala v rôznych sociálnych službách ako napr. Národná Linka pre ženy zažívajúce násilie, Bezpečný ženský dom, Poradne pre obete násilia. V súčasnosti je v psychodynamickom, psychoterapeutickom výcviku.

Mgr. art. Patrik Krebs

je absolventom VŠMU a od roku 2004, spolu so svojou manželkou Uršulou Kovalyk, vedie Divadlo bez domova. Venuje sa divadelnej réžii a dramaterautickým postupom v divadelnom umení. Taktiež sa venuje vzdelávaniu v oblasti eliminácie diskriminácie voči ľuďom bez domova, ľuďom s telesným postihnutím, ľuďom s psychiatrickou diagnózou a iným zraniteľným osobám. Je organizátorom jediného festivalu bezdomoveckých divadiel na svete pod názvom ERROR. Pôsobí tiež ako učiteľ španielčiny a angličtiny. Žije v Bratislave.

Mgr. art. Magdaléna Komárová

ukončila v roku 2000 štúdium činoherného herectva na VŠMU, absolvovala stáž na Universidad de Santiago na Kube a neskôr sa venovala dramatoterapii a využitiu expresívnych prístupov v terapii, či samotného divadla pri práci so zraniteľnými skupinami. Viedla bezdomovecké divadlo Ježek a čížek v Prahe (neskôr DivaDno). Pracovala s ľuďmi s mentálnym hendikepom, s väzňami vo výkone trestu a s deťmi základných škôl na španielskom ostrove Lanzarote. Viedla vzdelávacie projekty programu Erasmus+, lektorovala medzinárodné akcie neformálneho vzdelávania a patrí k medzinárodnému združeniu Dobrodružný život (Adventure Life), kde je vo výcviku metódy Cesta hrdinu. 

Bc. Tomáš Kubiš

vyštudoval sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2003 pôsobí v oblasti práce s rôznymi znevýhodnenými skupinami a jednotlivcami. Šesť rokov pracoval v o. z. Proti prúdu, kde sa okrem iného venoval individuálnej aj skupinovej práci s ľudmi bez domova. Od roku 2014 je členom organizačného a realizačného tímu Divadla bez domova, kde sa okrem umeleckej a komunitnej práce venuje aj projektovému manažmentu, medzinárodnej spolupráci či lektorovaniu rôznych aktivít neformálneho vzdelávania (tréningy, workshopy atď). Je členom medzinárodnej asociácie Adventure Life, kde sa aktívne zúčastňuje dlhodobého facilitátorského výcviku a vzdelávania v procese (tréningu) Cesta hrdinu podľa Paula Rebillota a asistuje facilitátorom a facilitátorkám pri sprevádzaní účastníkov a účastníčok týmto procesom/tréningom.

Mgr. art. Ľubomír Bukový, ArtD.

absolvoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave v odbore divadelné umenie, 3-ročný seminár pedagogiky divadelného umenia na Isola della Pedagogia v Benátkach.  Od roku 2007 sa venuje dokumentárnemu a sociálnemu divadlu. V pedagogickej činnosti sa zameriava na experienciálne vzdelávacie programy. V roku 2019 založil tvorivú platformu 123artivist a od roku 2020 vedie projekt stopdiskriminacii.sk v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie na Slovensku. 

Mgr. Nikoleta Kuglerová, PhD.

ukončila štúdium sociálnej a pracovnej psychológie, v roku 2022 doktorsndské štúdium psychológie zdravia – obe na FSEV UK v Bratislave. Absolvovala rôzne ľudsko-právne vzdelávania, hlavne so zameraním na práva žien a LGBT+ osôb. Taktiež aj krátkodobé terapeutické vzdelávania so zameraním na súcit (CFT) a na emócie (EFT). Aktuálne pôsobí na Výskumnom ústave detskej pedagogiky (VÚDPAP) ako výskumníčka – psychologička. Vo svojej praxi sa venuje témam identity a jej prežívania, diskirminácii a moci, traumy, či vzťahov a sexuality. Okrem výskumu pracuje s rôznymi minoritami a ohrozenými skupinami. Venovala sa dobrovoľníctvu a aktivizmu, či organizovaniu odborných konferencií a podujatí. Vo svojej práci využíva a aplikuje feministickú, kvír a intersekcionálnu perspektívu. Ideálne so súcitným a sebasúcitným postojom.