Program III

3.1 Vzdelávanie expertiek a expertov v oblasti sociálnej a psychologickej pomoci

Séria odborných prednášok pre profesionálov v oblasti sociálnych služieb. Aktivity pozostávajú zo série vzdelávacích aktivít určených na rozvoj a doplnenie teoretických a praktických zručností v poskytovaní sociálnej pomoci a poradenstva. Súčasťou prednášok je zvyšovanie schopnosti ochrany pred diskriminačným konaním zo strany klientov.

Dĺžka vzdelávacej aktivity: 4 – 6 hodín.

Vzdelávanie komunitných pracovníkov, Komunitné centrum Jakubov dvor, Levice
 
3.2 Vzdelávanie pomáhajúcich profesií zo sektora verejnej správy

Odborné prednášky pre zamestnancov verejnej správy a zariadení v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Aktivity pozostávajú zo série vzdelávacích aktivít určených na rozvoj a doplnenie teoretických a praktických zručností v poskytovaní sociálnej pomoci. Súčasťou prednášok je zvyšovanie schopnosti ochrany pred diskriminačným konaním zo strany klientov.

Dĺžka vzdelávacej aktivity: 4 – 6 hodín.

Vzdelávanie pedagogických pracovníkov, ZŠ Gorkého, Trnava
 
3.3 Vzdelávanie v komunitách

Vzdelávacie aktivity pre komunity a menšiny ohrozené diskrimináciou zo strany majoritných skupín. Vyjednávanie a hľadanie riešení v krízových situáciách, spolupráca a poradenstvo v konkrétnych prípadoch konania smerujúceho k znevýhodňovaniu jednotlivcov a skupín obyvateľstva. Dlhodobá systémová spolupráca s terénnymi pracovníkmi a sieťovanie stakeholderov – organizácií s regionálnym významom. Nadväzovanie partnerstiev v menej rozvinutých regiónoch a posilňovanie platformy inovatívnych postupov pri riešení problémov v sociálnej infraštruktúre a vzdelávaní. 

Vzdelávanie kultúrnych pracovníkov, Banské múzeum, Banská Štiavnica