Program II

2.1 Vzdelávanie žiakov základných škôl v oblasti prevencie diskriminácie

Vzdelávacie aktivity určené pre žiakov základných škôl I. a II. stupňa ponúkajú mladým ľuďom jednoduchou formou spoznávať problematiku rovnosti práv a znižovania miery nerovnoprávnosti či znevýhodňovania. Prostredníctvom hry a oboznamovania s rôznymi príkladmi dobrej praxe v tejto oblasti sa žiakom otvára možnosť zvyšovania miery citlivosti na diskriminačné konanie v ich bezprostrednom aj širšom okolí. Vzdelávacia aktivita sa skladá z informačnej časti, praktických cvičení a diskusie.                                                                      

Dĺžka vzdelávacej aktivity: 60 – 180 min.    

ZŠ Maxima Gorkého Trnava
ZŠ Maxima Gorkého Trnava
ZŠ Maxima Gorkého Trnava
2.2 Vzdelávanie študentov stredných škôl v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie

Vzdelávacie aktivity určené pre študentov stredných škôl ponúkajú mladým ľuďom možnosť spoznávať problematiku rovnosti práv a znižovania miery nerovnoprávnosti či znevýhodňovania. Prostredníctvom hry a oboznamovania s rôznymi príkladmi dobrej praxe v tejto oblasti sa žiakom otvára možnosť zvyšovať mieru citlivosti na diskriminačné konanie v ich bezprostrednom okolí aj spoločnosti. Vzdelávacia aktivita sa skladá z informačnej časti, praktických cvičení a diskusie.                                                                                      

 Dĺžka vzdelávacej aktivity: 60 – 180 min.    

Cirkevné gymnázium Snina
Cirkevné gymnázium Snina
2.3 Vzdelávanie vysokoškolských študentov v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie

Odborné prednášky určené pre študentov vysokých škôl sú zamerané na doplnenie odborného vzdelania v oblasti sociálnej práce, poradenstva, sociálnej psychológie. Odborný seminár je určený na zvyšovanie kvality teoretických a praktických zručností v sociálnych službách.                                                                                                                                            

Dĺžka vzdelávacej aktivity: 4 – 6 hodín.
Prednášky realizujeme v prípade záujmu aj v dištančnej forme.

Znižovanie miery diskriminácie v spoločnosti