Vzdelávacie programy

Program I

Bariéry sú všade okolo nás. Vidíme ich, keď nám hovoríte, že vaše deti nechcú prijať do „normálnej“ škôlky alebo školy na vašej ulici a musíte s nimi cestovať často niekoľko desiatok kilometrov. Aj vtedy, keď nám píšete, ako ste neuspeli so žiadosťou o sociálnu pomoc, o dávky a služby a ako sa neviete dostať k správnym informáciám. A tak sme sa rozhodli, že budeme o tom hovoriť nahlas. Spolu s vami o tom, ako sa nenechať diskriminovať.

Cyklus vzdelávacích programov pre rodičov so znevýhodnenými deťmi.

Program 1.1

Prevencia a eliminácia diskriminácie detí so zdravotným hendikepom v školských a predškolských zariadeniach.

Termíny prednášok:

17.2.2021 12.00 – 14.00 hod. – dištančná forma

19.2.2021 12.00 – 14.00 hod. – dištančná forma

23.3.2021 18.00 – 20.00 hod. – dištančná forma

25.3.2021 18.00 – 20.00 hod. – dištančná forma

19.4.2021 11.40 – 13.40 hod. – dištančná forma

21.4.2021 10.00 – 12.00 hod. – dištančná forma

22.4.2021 10.00 – 12.00 hod. – dištančná forma

28.4.2021 10.00 – 12.00 hod. – dištančná forma

13.5.2021 9.00 – 12.00 hod. – Slovenské banské múzeum – Banská Štiavnica

14.5.2021 10.00 – 13.00 hod. – Integrovaná škola BAKOMI – Banská Štiavnica

17.5.2021 10.00 – 13.00 hod. / 15.00 – 17.00 hod – MC Sovička – Sečovce / MC Malíček Humenné

18.5.2021 8.30 – 13.30 hod. – Cirkevná spojená škola – Snina

Program prebieha pod vedením PhDr. Idy Želinskej

Kontakt: ida.zelinska@stopdiskriminacii.sk

Aktivity je možné sa zúčastniť prostredníctvom prihlášky, ktorú nájdete tu.

Program II

S diskrimináciou sa stretávame napriek tomu, že je v našej spoločnosti mnohými z nás neakceptovateľná. Ako sa voči nej vymedzíme, je ovplyvnené mnohými faktormi. Vzdelávanie v súvislosti s elimináciou akejkoľvek formy diskriminácie, bohužiaľ, neposkytujú inštitúcie, ktorých prevádzka je hradená z verejných zdrojov. Občianske združenie Parasport24 prostredníctvom projektu Prevencia diskriminácie zdravotne znevýhodnených osôb na Slovensku hradeného z fondov EÚ reaguje na aktuálnu situáciu v spoločnosti a prináša sériu vzdelávaní pre odbornú i laickú verejnosť v oblasti diskriminácie u osôb so zdravotným znevýhodnením. 

Séria prednášok a workshopov bude zameraná na žiakov stredných škôl, študentov vysokých škôl, zdravotne znevýhodnené osoby a ich rodinných príslušníkov, prípadne všetkých, ktorí prejavia o danú tému záujem.

Vzdelávanie v danej oblasti však bude cielené i na odbornú verejnosť, a to najmä na zamestnancov štátnej a verejnej správy, komunitných pracovníkov, pedagógov, psychológov a sociálnych pracovníkov, ktorí sa stretávajú prostredníctvom svojej profesie s osobami so zdravotným znevýhodnením.

Veríme, že spoločným úsilím prispejeme k tomu, aby spoločnosť bola nielen tolerantná k osobám so zdravotným znevýhodnením, ale aj iniciatívne vytvárala čo najlepšie podmienky na ich integráciu do spoločnosti.

Cyklus vzdelávacích programov pre pomáhajúce profesie.

Program 2.1

Vzdelávanie profesionálov a pomáhajúcich profesií v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Termíny prednášok:

20.5.2021 – 16.30 – 19.00 hod. – dištančná forma

Program prebieha pod vedením Mgr. Ivana Moravčíka.

Kontakt: ivan.moravcik@stopdiskriminacii.sk

Aktivity je možné sa zúčastniť prostredníctvom prihlasovacie formulára, ktorý nájde tu.