Program I

1.1 Čo je diskriminácia

O čom hovoríme, keď hovoríme o diskriminácii? Diskriminácia úzko súvisí s predsudkami a stereotypmi, nie sú to však identické pojmy. Čo tvorí našu identitu? Čo predchádza diskriminácii? Všímajme si naše emócie, naše myšlienky, náš jazyk. Pozorujme samých seba, ako reagujeme v situáciách, keď prichádzame do kontaktu s ľuďmi z odlišných skupín. Vzdelávacia aktivita zameraná na základné pochopenie problematiky diskriminácie je určená pre širšie spektrum cieľových skupín.

Dĺžka úvodnej prednášky: 60 – 120 min.

1.2 Vzdelávanie zdravotne a inak znevýhodnených detí a rodičov v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie.

Deti so špeciálnymi potrebami nesmú byť vytláčané na okraj spoločnosti – ani na okraj vzdelávania či zdravotnej starostlivosti. Majú právo na rovnaké zaobchádzanie a ochranu. Cieľom vzdelávacieho programu je priniesť deťom formou hry poznatky v oblasti ich práv a slobôd. Pod vedením skúsených lektorov v oblasti detskej psychológie majú možnosť okrem zaujímavých poznatkov získať aj praktické zručnosti pri rozvoji kreatívnych schopností.

Deväť aplikovaných tipov pre rodičov a rodinných príslušníkov detí so zdravotnými a inými formami znevýhodnenia.

Dĺžka vzdelávacej aktivity: 120 – 180 min.

1.3 Vzdelávanie zdravotne a inak znevýhodnených osôb v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie na Slovensku

Antidiskriminačné právo zakazuje prípady, v ktorých sa s osobami v rovnakej situácii zaobchádza rozdielne alebo v ktorých sa s osobami v rôznych situáciách zaobchádza rovnako. Zákaz diskriminácie znamená, že sa nemá rovnaké riešiť rozdielne a rozdielne rovnako. Kedy sa cítime diskriminovaní? Pod tlakom… bez znalosti procesov, bez podpory komunity. Ukážme si diskrimináciu a ako z nej von.

Dĺžka vzdelávacej aktivity: 4 – 6 hodín

Vzdelávanie profesionálov v oblasti sociálnej pomoci